Terms and Conditions

Terms and Conditions Your Go To Person

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Your Go To Person:
Ingeschreven bij de KvK onder nummer 70807701.

Bedrijf:
De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Bijlage:
Alle bijlagen die aan de Algemene Voorwaarde zijn aangehecht en daarmee onlosmakelijk verbonden zijn.

Dienst:
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Your Go To Person voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand:
De overeenkomst tussen de wederpartij en Your Go To Person, waarbij in het kader van een door de Your Go To Person georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Opdracht:
De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen Your Go To Person en de wederpartij.

Prijzen en Tarieven:
De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Product:
Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Your Go To Person.

Wederpartij:
Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst, gesloten tussen Your Go To Person en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Your Go To Person, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Your Go To Person en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Indien Your Go To Person niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Your Go To Person in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Your Go To Person zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen of offertes worden elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen of offertes van Your Go To Person zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld, vervalt de aanbieding of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 3. Your Go To Person kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is Your Go To Person daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Your Go To Person anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Your Go To Person niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Your Go To Person.
 2. De opdracht wordt verricht buiten dienstverband en tussen de partijen bestaat geen gezagsverhouding. Met de onderhavige overeenkomst wordt geen arbeidsrelatie en derhalve geen arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW beoogd en afgesloten. Daarnaast wordt met deze overeenkomst geen fictieve dienstbetrekking in de zin van art. 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en art. 1 en 5 van Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking beoogd of afgesloten.
 3. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. De opdrachtgever heeft geen zeggenschap over de opdracht en werkzaamheden van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever.
 4. De opdrachtnemer is btw-plichtig en is verantwoordelijk voor een correcte afdracht van de verschuldigde btw aan de fiscus.

Artikel 5. Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Your Go To Person de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Your Go To Person zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Your Go To Person de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Your Go To Person daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Your Go To Person proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Your Go To Person zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Your Go To Person kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Your Go To Person zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

 1. Your Go To Person en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.
 2. Zowel Your Go To Person als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 4. Indien de overeenkomst wordt opgezegd of door één van de partijen, zullen beide partijen er zorg voor dragen dat de overdracht en de afwikkeling zorgvuldig en op een correcte wijze verloopt.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Your Go To Person, zal Your Go To Person in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Your Go To Person extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Your Go To Person anders aangeeft.

Artikel 7. Uitvoering overeenkomst

 1. Your Go To Person zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Your Go To Person heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 3. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Your Go To Person het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Your Go To Person niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Your Go To Person het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Your Go To Person.
 6. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Your Go To Person het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 7. Indien Wederpartij zonder vooraf schriftelijke opgaaf van reden van (on)voorziene omstandigheden niet communiceert met of reageert op Your Go To Person voor een periode van twee weken of langer, terwijl Your Go To Person veelvoudig contact heeft gezocht, is Your Go To Person gerechtigd de Overeenkomst met Wederpartij op te schorten en/of te beëindigen. Your Go To Person is gerechtigd Wederpartij geen restitutie te betalen. Eventuele extra kosten die worden gemaakt zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 8. Prijzen en tarieven

 1. Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen en tarieven zijn inclusief administratiekosten, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Your Go To Person.
 4. Van alle bijkomende kosten zal Your Go To Person tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 9. Wijziging prijzen en tarieven

 1. Indien Your Go To Person bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of tarief overeenkomt, dan is Your Go To Person gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien Your Go To Person het voornemen heeft de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Your Go To Person rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Your Go To Person alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 1. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 2. Your Go To Person zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van de prijs of het tarief in kennis stellen. Your Go To Person zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 10. Dienstverlening op afstand

 1. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft Your Go To Person het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 2. In geval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 3. Indien Your Go To Person niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Your Go To Person geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Your Go To Person in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
 4. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Your Go To Person met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Your Go To Person de Dienst volledig heeft verricht.
 5. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
 6. Diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommeling op de financiële markt waarop Your Go To Person geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 7. diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 8. diensten van persoonlijke aard;
 9. diensten op maat gemaakt.

Artikel 11. Leverings-en uitvoeringstermijnen

 1. De levering zal plaatsvinden binnen een door de Your Go To Person opgegeven termijn.
 2. Indien voor de levering en/of uitvoering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien Your Go To Person gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de leveringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Your Go To Person heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van de leverings-en uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Your Go To Person schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Your Go To Person alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Your Go To Person zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Your Go To Person binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 12. Risico-overgang bedrijven

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.
 2. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Your Go To Person.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Your Go To Person aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
 3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Your Go To Person aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.
 4. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 5. Your Go To Person is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren.
 6. Your Go To Person en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Your Go To Person en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Your Go To Person onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14. Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Your Go To Person, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Your Go To Person, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 4. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Your Go To Person pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Your Go To Person de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
 5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Your Go To Person in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Your Go To Person totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Artikel 16. Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Your Go To Person bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Your Go To Person bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst Your Go To Person omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Your Go To Person kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Your Go To Person kan worden gevergd;
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de Wederpartij komt te overlijden.
 1. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Your Go To Person op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Your Go To Person de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Your Go To Person niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 4. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Your Go To Person geleden schade.

Artikel 17. Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Your Go To Person of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Your Go To Person geen invloed kan uitoefenen en waardoor Your Go To Person niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Your Go To Person in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
 4. Your Go To Person heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Your Go To Person zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel Your Go To Person als de Wederpartij kunnen, gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Your Go To Person zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien Your Go To Person ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Your Go To Person gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Your Go To Person is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Your Go To Person.
 2. Your Go To Person is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Your Go To Person is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Your Go To Person is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Your Go To Person kenbaar behoorde te zijn.
 4. Your Go To Person is niet aansprakelijk voor vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 5. Indien Your Go To Person aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Your Go To Person beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld, of tot het bedrag waarop de door Your Go To Person aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Your Go To Person overeenkomstig de verzekering draagt.
 6. De Wederpartij dient de schade waarvoor Your Go To Person aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade, aan Your Go To Person te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Your Go To Person vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Your Go To Person of zijn leidinggevende/ondergeschikten.
 9. In geval van schade is de Wederpartij verplicht alles in het werk te stellen om de schade tot een minimum beperkt te houden.

Artikel 19. Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Your Go To Person voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien Your Go To Person door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Your Go To Person zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Your Go To Person en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 20. Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens Your Go To Person en de door Your Go To Person (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Your Go To Person ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 21. Intellectuele eigendom

 1. Your Go To Person behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Your Go To Person behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22. Geheimhouding

Zowel Your Go To Person als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming, waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 23. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Your Go To Person heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. Your Go To Person zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 24. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Your Go To Person partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

BIJLAGE 1:VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Indien Your Go To Person bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Klant persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen

 1. De begrippen in deze Bijlage die worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.
 2. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Klant worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien Klant de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. Your Go To Person vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin Klant de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

 1. Your Go To Person verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Klant persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Gelet op de aard van de Diensten, zal Your Go To Person onder de Overeenkomst alle persoonsgegevens verwerken van alle categorieën van betrokkenen die met gebruik van de Diensten worden opgeslagen, dan wel die op een andere manier aan Your Go To Person worden verstrekt om te worden verwerkt via de Diensten. Indien er bij het gebruik van de Diensten bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient Klant dit vooraf aan Your Go To Person te melden en zullen Partijen in overleg beoordelen of in dit kader aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
 3. Your Go To Person heeft géén zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Your Go To Person neemt géén zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag.
 4. Klant staat ervoor in dat hij, indien dit op grond van de AVG vereist is, vanaf 25 mei 2018 een register zal bijhouden met betrekking tot de onder de Overeenkomst uitgevoerde gegevensverwerkingen. Klant vrijwaart Your Go To Person van alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht.

Artikel 3. Verdeling verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane verwerkingen zullen door Your Go To Person worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.
 2. Your Go To Person is uitsluitend verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder de Overeenkomst, overeenkomstig de instructies en de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Klant.
 3. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Klant, verwerkingen voor doeleinden die niet door Klant aan Your Go To Person zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is Your Go To Person niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust bij Klant.
 4. Klant staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Zakelijke-Klant vrijwaart Your Go To Person voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie door Klant.

Artikel 4. Verplichtingen van partijen

 1. Ten aanzien van de onder de Overeenkomst verrichte verwerkingen, zal Your Go To Person zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de AVG worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Your Go To Person vanuit diens rol.
 2. Your Go To Person zal Klant op diens eerste verzoek binnen een redelijke termijn informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder de AVG en eventuele andere toepasselijke privacywet- en regelgeving.
 3. Your Go To Person zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Klant ten behoeve van het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffect-beoordeling (ook wel een ‘Data Protection Impact Assessment’ of ‘DPIA’ genoemd). De door Your Go To Person redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde bijstand zullen door Klant worden vergoed.
 4. De verplichtingen van Your Go To Person die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Your Go To Person, waaronder werknemers.

Artikel 5. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Your Go To Person verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Klant geeft Your Go To Person daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 2. Your Go To Person zal Klant op verzoek melden naar welk land of welke landen de persoonsgegevens worden doorgegeven.

Artikel 6. Inschakelen van subverwerkers

 1. Klant geeft Your Go To Person hierbij toestemming om, in het kader van de Overeenkomst en de in deze Bijlage bedoelde gegevensverwerking, derden (subverwerkers) in te schakelen. Your Go To Person zal Klant op verzoek informeren over welke subverwerkers zij inschakelt.
 2. Indien Your Go To Person het voornemen heeft om nieuwe subverwerkers in te schakelen voor het verwerken van persoonsgegevens, dan zal Your Go To Person de Klant hierover vooraf informeren. Klant heeft vervolgens twee weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen het voornemen van Your Go To Person. Indien Klant geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Klant geacht ermee in te stemmen.
 3. Indien Klant binnen de voornoemde termijn bezwaar maakt tegen het voornemen van Your Go To Person om een nieuwe derden in te schakelen, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van Your Go To Person, dan is Your Go To Person gerechtigd om de betreffende nieuwe derde in te schakelen en is Klant gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe derde ingeschakeld wordt.

Artikel 7. Beveiliging

 1. Your Go To Person zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens).
 2. Klant beslist zelf welke persoonsgegevens door Your Go To Person verwerkt worden en stelt enkel persoonsgegevens aan Your Go To Person ter beschikking voor verwerking, indien Klant zich ervan heeft verzekerd dat de volgens Klant vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Artikel 8. Datalekken

 1. In het geval van inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal Your Go To Person zich naar beste kunnen inspannen om Klant daarover onverwijld, maar uiterlijk binnen 72 uur, te informeren naar aanleiding waarvan Klant beoordeelt of hij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Your Go To Person spant zich naar beste kunnen in om volledige, correcte en accurate informatie te verstrekken.
 2. Onder een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 3. Klant zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Your Go To Person meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.
 4. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een inbreuk is geweest, alsmede (voor zover deze gegevens voorhanden zijn):
 1.     wat de (vermeende) oorzaak is;
 2.    wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
 3.     wat de (voorgestelde) oplossing is;
 4.    contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 5.     wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf en/of de toezichthouder); en
 6.      wat de reeds genomen maatregelen zijn.

Artikel 9. Verzoeken van betrokkenen

 1. Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Your Go To Person, zal Your Go To Person het verzoek doorsturen aan Klant. Your Go To Person mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
 2. Your Go To Person zal Klant de redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek. Indien blijkt dat de Klant hulp nodig heeft van Your Go To Person voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan Your Go To Person hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die Your Go To Person van Klant ontvangt of zelf verzamelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Your Go To Person zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
 1. voor zover Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;
 2. indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst;
 3. indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of
 4. indien persoonsgegevens worden verstrekt aan derden in hun hoedanigheid als subverwerker.

Artikel 11. Audit

 1. Klant heeft het recht een audit uit te voeren of laten voeren door een deskundige onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van naleving van deze Bijlage en alles wat daar direct verband mee houdt.
 2. De audit vindt uitsluitend plaats nadat Klant de bij Your Go To Person aanwezige soortgelijke relevante auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Klant geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Your Go To Person aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage.
 3. De door Klant geïnitieerde audit vindt niet eerder dan vier weken na voorgaande aankondiging en maximaal eens per kalenderjaar plaats.
 4. Your Go To Person zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie en zijn medewerkers ter beschikking stellen voor de audit.
 5. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door partijen in overleg worden beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zullen wijzigingen al dan niet worden doorgevoerd door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk.
 6. Alle kosten van de audit, ook de door Your Go To Person gemaakte kosten, komen voor rekening van Klant.

 Artikel 12. Einde van de Overeenkomst

 1. Na beëindiging van de Overeenkomst zal Your Go To Person de van Klant ontvangen persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij partijen anders overeenkomen of enige wettelijke verplichting zich hiertegen verzet.

© 2018 – Your Go To Person | All rights reserved